Byaföreningen

Initiativtagare till bildandet av Rekekrokens Byaförening var f.d. fiskaren Gustav Björkman.

Anledningen var från Gustavs sida att Rekekrokens pir led av svåra skador. Piren byggdes som nödhjälpsarbete under första världskriget och blev klar 1917. Om piren inte reparerades var det risk för olycksfall med personskador som följd. Gustav talade med grannarna i Rekekroken, och så småningom hade han hittat en ”fyrklöver” till en arbetsgrupp som träffades och utvecklade planerna för bildandet av en Byaförening. Denna ”fyrklöver” bestod av Gustav Björkman, Paul Malmros, Gunnar Andersson och Evalena Nyström.

I samarbete med kommunens byggdesamordnare Hans Nilsson inhämtades impulser och stadgeförslag från grannföreningar. En enkät sammanställdes med ett antal frågor för att få svar på vad byborna tyckte att en blivande förening skulle arbeta med. De frågor som byborna prioriterade var:

  • Grannsamverkan i brottsförebyggande syfte,
  • Förbättring av piren,
  • Verka för gemensamma intressen i samarbete med kommunen,
  •  Bättre belysning i Rekekroken,
  • Skötsel och underhåll av kustlinjen, stranden och badplatsen

I samråd med Hans Nilsson kallades byborna till en sammankomst på Solbacken den 25 februari 2001 för att diskutera bildandet en Byaförening i Rekekroken. Glädjande nog kom ett 50-tal personer till mötet, där Paul Malmros hälsade välkommen och berättade  om bakgrunden till mötet och redogjorde för de enkätsvar som inkommit.

Frågan om bildandet av en Byaförening i Rekekroken blev på mötet med övervägande ja besvarad. Arbetsgruppens förslag till stadgar antogs efter smärre justeringar. Rekekrokens Byaförening hade sett dagens ljus.

Ganska snart efter bildandet startade arbetet med att reparera piren och städa stränderna kring framför allt som i dag heter Gustavs plats.

Sedan starten har det gått 9 år och en hel del arbete har genomförts i Byaförningens regi. På Byaföreningens aktivitetsplan finns numera strandstädning som ett årligt inslag. Många är också de trivselaktiviteter som Byaföreningen arrangerar traditionellt varje år, Valborgsfirande, Midsommarfirande, Grisfest och Grantändning, som all röner stort intresse från byborna.

I februari 2011 firade Rekekrokens Byaförening sitt 10-års jubileum.

Comments are closed.